Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Onderstaande Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: VEER interieur & design B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten met VEER interieur & design B.V. Artikel

Artikel 2: Offerte, bevestiging, betaling en retourneren & garantie

2.1 Offertes van VEER interieur & design B.V. zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig.
2.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat VEER interieur & design B.V. een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen. Nadere mondelinge afspraken binden VEER interieur & design B.V. pas na schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever.
2.3 Betalingen van diensten dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Betalingen van materialen en producten die aangeschaft worden om het ontwerp te realiseren of welke los worden besteld dienen te worden betaald alvorens VEER interieur & design B.V. over gaat tot bestellen van deze materialen en producten voor de opdrachtgever.
2.4 VEER interieur & design B.V. dient alle materialen en producten zorgvuldig met de opdrachtgever te bespreken alvorens deze te bestellen. Materialen en producten die zijn aangeschaft kunnen niet retour worden gebracht, VEER interieur & design B.V. besteld deze materialen of producten speciaal voor de opdrachtgever.
2.5 Bij defecten of gebreken hanteert VEER interieur & design B.V. op alle aangekochte materialen en producten de wettelijk geldende fabrieksgarantie

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 VEER interieur & design B.V. zal de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uitvoeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen en streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.
3.2 VEER interieur & design B.V. zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3.3 De door VEER interieur & design B.V. aangegeven leveringstermijnen zijn indicatief tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
3.4 De opdrachtgever dient al datgene te doen, dat nodig of wenselijk is, om een juiste en tijdige levering door VEER interieur & design B.V. mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen, voor rekening en risico van de
opdrachtgever.

Artikel 4: Inschakelen van derden

4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan VEER interieur & design B.V., voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
4.2 Indien VEER interieur & design B.V. op verzoek van de opdrachtgever een begroting van kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan VEER interieur & design B.V. namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
4.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht VEER interieur & design B.V. volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever

Artikel 5: Honorarium, kosten en betaling

5.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die VEER interieur & design B.V. voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
5.2 Indien VEER interieur & design B.V. door het niet tijdig of niet (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt wordt om meerwerk te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd.
5.3 Tenzij anders overeengekomen, heeft VEER interieur & design B.V. het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
5.4 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door VEER interieur & design B.V. nog geen volledige betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door VEER interieur & design B.V. gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en
incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.
5.5 Indien de opdrachtgever aanpassingen wenst aan te brengen in de overeenkomst, is hij verplicht dit onverwijld aan VEER interieur & design B.V. te melden. VEER interieur & design B.V. is bij rechte het factuur bedrag navenant te verhogen bij een toename van de te verrichten werkzaamheden dan wel is hij verplicht het factuurbedrag navenant te verlagen bij een vermindering van deze werkzaamheden. Onder de genoemde aanpassingen worden ook gerekend aanpassingen
die worden gemaakt naar aanleiding van de beoordeling van een prototype, proef en/of model zoals vermeld in artikel 9.
5.6 Indien de opdrachtgever aanpassingen in de overeenkomst mondeling of telefonisch doorgeeft, dan draagt hij hiervoor het risico.

Artikel 6: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom-waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht-toe aan VEER interieur & design B.V. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend VEER interieur & design B.V. daartoe bevoegd.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening-of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
6.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door VEER interieur & design B.V. tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, files en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van VEER interieur & design B.V., ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
6.4 Indien de overeenkomst voortijdig wordt opgezegd of ontbonden, verliest de opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst. Ditzelfde geldt in de situatie dat de opdrachtgever verzuimt zijn betalingsverplichtingen in het kader van de overeenkomst na te komen, uitgezonderd wanneer dit verzuim 10% of minder van het factuurbedrag behelst.
6.5. Voorts garandeert VEER interieur & design B.V. dat, indiener auteursrecht op het geleverde rust, hij als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken en in de zin van de Auteurswet geldt als maker van al het geleverde werk.
6.6 Mits het werk zich ervoor leent, heeft VEER interieur & design B.V. het recht om het resultaat van de overeenkomst te signeren. In dit geval is het de opdrachtgever niet toegestaan om het werk zonder deze signering of vermelding van de naam van VEER interieur & design B.V. openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijk toestemming van VEER interieur & design B.V. vooraf.

Artikel 7: Gebruik en licentie

7.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met VEER interieur & design B.V., verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
7.2 VEER interieur & design B.V. heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 VEER interieur & design B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor haar toerekenbare, directe schade.
8.2 VEER interieur & design B.V. is niet aansprakelijk voor: a. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld; b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen; c. Fouten of tekortkomingen van door of
namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
8.3 De aansprakelijkheid van VEER interieur & design B.V. voor schade, voortkomend uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad is beperkt tot het factuurbedrag van het onderdeel van de overeenkomst dat is uitgevoerd. Deze aansprakelijkheid wordt nog verminderd met de kosten voor het inschakelen van derden die VEER interieur & design B.V. heeft gemaakt.
8.4 Eén kalenderjaar na voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst vervalt elke aansprakelijkheid.

Artikel 9: Prototypes, proeven en modellen

9.1 De opdrachtgever dient prototypes, proeven en/of modellen van welke aard ook, die VEER interieur & design B.V. aan de opdrachtgever verstrekt, aandachtig en grondig op fouten en gebreken te onderzoeken en VEER interieur & design B.V. onverwijld op de hoogte te stellen van enige fout en/of gebrek. Indien de opdrachtgever geen fout of gebrek aantreft in de prototypes, proeven en/of modellen dient hij VEER interieur & design B.V. zijn goedkeuring te geven.
9.2 Indien de opdrachtgever goedkeuring geeft aan prototypes, proeven en/of modellen zoals deze door VEER interieur & design B.V. zijn verstrekt, accepteert de opdrachtgever dat VEER interieur & design B.V. de werkzaamheden voorafgaand aan de levering van deze prototypes, proeven en/of modellen deugdelijk heeft uitgevoerd. Indien later blijkt dat de opdrachtgever hierbij fouten en/of gebreken over het hoofd heeft gezien, is VEER interieur & design B.V. niet aansprakelijk voor schade, misverstanden, fouten of gebreken die hierdoor zijn veroorzaakt.
9.3 Opdrachtgever en VEER interieur & design B.V. dienen elkaar de gelegenheid te gunnen om de meest recente versies van prototypes, proeven en/of modellen wederzijds te accorderen alvorens tot bewerking, verwerking, in productie name, openbaarmaking, ingebruikname of levering aan derden van het resultaat van de overeenkomst wordt overgegaan. Op verzoek van VEER interieur & design B.V. zal de goedkeuring van deze prototypes, proeven en/of modellen schriftelijk
geschieden.

Artikel 10: Klachten en onderzoek bij aflevering

10.1 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan VEER interieur & design B.V. te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
10.2 Bij aflevering dient de opdrachtgever te bepalen of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk heeft uitgevoerd.
10.3 De uitvoering van de overeenkomst wordt door de opdrachtgever volledig als deugdelijk geaccepteerd indien: a. de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na afronding van de opdracht zijn klacht(en) over de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, tenzij schriftelijk een langere termijn overeengekomen is waarbinnen de opdrachtgever eventuele klachten kenbaar kan maken. b. de opdrachtgever het geleverde of een deel daarvan heeft bewerkt of verwerkt, in productie heeft genomen, openbaar heeft gemaakt, in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, heeft
vermenigvuldigd, dan wel heeft doen bewerken of verwerken, in productie heeft doen nemen, openbaar heeft doen maken, in gebruik heeft doen nemen, aan derden heeft doen leveren of heeft doen vermenigvuldigen, tenzij de opdrachtgever de klacht(en) zoals genoemd in bovenstaand lid reeds aan de opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.
10.4 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zonder verdere facturering een nieuwe, deugdelijke uitvoering te geven aan de overeenkomst teneinde een eerder door de opdrachtgever als ondeugdelijk bestempelde uitvoering te corrigeren naar een voor de opdrachtgever acceptabel resultaat dat beantwoordt aan de overeenkomst.
10.5 Het kenbaar maken van een klacht over de uitvoering van de overeenkomst heeft geen invloed op de betalingstermijn.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de overeenkomst en nadere daaruit voortvloeiende overeenkomsten alsmede, deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen kunnen door de opdrachtgever en/of VEER interieur & design B.V. -indien en voorzover de partijen er gezamenlijk niet uitkomen- voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.1 VEER interieur & design B.V. is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de voorwaarden onder de oude voorwaarden worden nagekomen.

Artikel 13: Leveringstermijn

13.1 Indien VEER interieur & design B.V. een termijn heeft opgegeven waarbinnen deze verwacht de uitvoering van de overeenkomst te hebben voltooid, dan heeft deze opgaaf slechts een indicatief karakter, tenzij expliciet anders vermeld in de overeenkomst.
13.2 Tenzij expliciet en schriftelijk een leveringstermijn is overeengekomen, geeft vertraagde levering geen recht op schadevergoeding, opschorting van betalingsplicht of ontbinding van de overeenkomst.
13.3 Bij overschrijding van een expliciet en schriftelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn, geeft vertraagde levering welke te wijten is door het niet voldoen aan de betalingsverplichting van opdrachtgever, geen recht op schadevergoeding, opschorting van betalingsplicht of ontbinding van de overeenkomst.
13.4 Bij overschrijding van een expliciet en schriftelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn dient de opdrachtgever VEER interieur & design B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
13.5 De verplichting van VEER interieur & design B.V. om aan het schriftelijk overeengekomen uiterste leveringstermijn te voldoen, vervalt zo gauw de opdrachtgever aanpassingen wenst aan te brengen in de overeenkomst of verzuimt tijdig een reactie te geven op een prototype, proef of model zoals weergegeven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden en/of wanneer de opdrachtgever verzuimt VEER interieur & design B.V. gegevens en/of zaken te verstrekken die VEER interieur & design B.V. nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht

Artikel 14: Overmacht

14.1 . Indien VEER interieur & design B.V. door overmacht wordt verhinderd om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voort te zetten, heeft hij het recht naar zijn keuze de uitvoering te staken of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat VEER interieur & design B.V. aan enige garantie of vergoeding van schade gehouden kan worden.
14.2. Onder overmacht wordt verstaan arbeidsongeschiktheid van VEER interieur & design B.V., staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen bij VEER interieur & design B.V. of bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen, oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming en storm, alsook plotselinge verhoging van belastingen, invoerrechten of accijnzen, vertraging of uitblijven van levering door ingeschakelde derden en/of leveranciers, en het niet verkrijgen van noodzakelijke vergunningen of andere overheidsmaatregelen

Artikel 15: Overdracht en plichten

15.1. Behoudens fusie, volledige overgang van onderneming of voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, heeft noch VEER interieur & design B.V. noch opdrachtgever het recht om rechten en plichten uit hoofde van onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten aan derden over te dragen, noch geheel, noch ten dele.
15.2. Bij geval van fusie of volledige overgang van onderneming hebben zowel de oorspronkelijke als de huidige onderneming verantwoordelijkheid voor de plichten van de opdrachtgever zoals deze in lid 15.1 van dit artikel zijn genoemd. De opdrachtgever is verplicht VEER interieur & design B.V. te informeren wanneer sprake is van een fusie of volledige overgang van de onderneming.

Artikel 16: Gebruiksrecht en licentie

16.1 De opdrachtgever verkrijgt pas dan een exclusieve licentie voor het gebruik van het resultaat van de overeenkomst als hij volledig aan zijn verplichtingen inzake de uitvoering van de overeenkomst heeft voldaan. Deze licentie voor gebruik betreft de openbaarmaking en vermenigvuldiging van het resultaat van de uitvoering van de opdracht, overeenkomstig de bestemming van het resultaat zoals deze in de overeenkomst is vastgelegd.
16.2 Indien er om welke reden dan ook geen afspraken zijn vastgelegd over de bestemming van het resultaat van de opdracht, dan geldt het eerste gebruikt als het overeengekomen gebruik.
16.3 De opdrachtgever heeft niet het recht het resultaat van de opdracht te (doen) wijzigen, te (doen) verminken, aan te (doen) tasten of op andere wijze te (doen) gebruiken dan is overeengekomen, tenzij dit expliciet en schriftelijk anders is bepaald. Indien het in de vorige volzin vermelde toch plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, heeft de opdrachtnemer wegens de inbreuk op zijn rechten het recht op een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt minimaal 300% van het overeengekomen factuurbedrag, mits deze vergoeding in verhouding staat tot het onrechtmatig gebruik. Voorts behoudt VEER interieur & design B.V. zich het recht een vergoeding te vorderen voor schade die is geleden als gevolg van het onrechtmatig gebruik.
16.4 Indien de overeenkomst voortijdig wordt opgezegd of ontbonden, verliest de opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst. Ditzelfde geldt in de situatie dat de opdrachtgever verzuimt zijn betalingsverplichtingen in het kader van de overeenkomst na te komen, uitgezonderd wanneer dit verzuim 10% of minder van het factuurbedrag behelst.
16.5 VEER interieur & design B.V. heeft het recht het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken ten behoeve van zijn eigen promotie dan wel publiciteit. VEER interieur & design B.V. verplicht zich hierbij tot het zorgvuldig in acht nemen van de belangen van de opdrachtgever, conform artikel 3.

Artikel 17: Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

17.1 De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen.
17.2 VEER interieur & design B.V. is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen indien de opdrachtgever in zijn nakoming van de overeenkomst toerekenbare tekort schiet. Onder toerekenbaar tekortschieten worden in dit verband onder meer beschouwd acties en gedragingen van de opdrachtgever waardoor redelijkerwijze niet meer van VEER interieur & design B.V. kan worden vereist dat de overeenkomst wordt uitgevoerd, alsook het geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
17.3 Opzegging en/of ontbinding van de overeenkomst hebben geen enkele invloed op de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden in het kader van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever aan kan tonen dat VEER interieur & design B.V. de tot dan toe verrichte werkzaamheden in het kader van de overeenkomst niet deugdelijk heeft uitgevoerd. Bovendien heeft VEER interieur & design B.V. het recht te vorderen bij de opdrachtgever een vergoeding van schade, kosten en rentes veroorzaakt door het toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever en het ontbinden van de overeenkomst. Hieronder is ook
begrepen het door VEER interieur & design B.V. gederfde inkomen, alsook in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten.
17.4 In geval van ontbinding van de overeenkomst vanwege faillissement van de opdrachtgever heeft VEER interieur & design B.V. het recht het verstrekte gebruiksrecht, zoals gedefinieerd in artikel 16 van deze voorwaarden, in te trekken.
17.5 Op het moment van de ontbinding van de overeenkomst worden bedragen die VEER interieur & design B.V. reeds heeft gefactureerd direct opeisbaar, met inachtneming van lid 3 van dit artikel.
17.6 Als de overeenkomst bestaat uit het herhaaldelijk en/of periodiek uitvoeren van gelijksoortige werkzaamheden, dan zal de overeenkomst hiervoor zonder schriftelijke bevestiging van het tegendeel, gelden voor onbepaalde tijd. Dergelijke overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk worden beëindigd en kennen een opzegtermijn van minimaal negentig (90) dagen.

Artikel 18: Afwijkingen

18.1 Indien zich afwijkingen vertonen tussen het oorspronkelijke ontwerp, prototype, proef of model enerzijds en het geleverde werk anderzijds, kunnen deze geen reden zijn voor schadevergoeding, korting op het factuurbedrag dan wel afkeuring of ontbinding van de overeenkomst, mits deze afwijkingen gering van betekenis zijn.
18.2 Afwijkingen worden als gering van betekenis geacht indien zij in redelijkheid en billijkheid geen of een ondergeschikt effect hebben op de gebruikswaarde van het door VEER interieur & design B.V. geleverde werk.
18.3 Afwijkingen worden als gering van betekenis geacht indien zij zijn toegestaan volgens de algemene verkoopvoorwaarden van door VEER interieur & design B.V. toegepaste materialen of halffabricaten. De desbetreffende voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar bij de respectievelijke leverancier(s) en zullen door VEER interieur & design B.V. kosteloos aan de opdrachtgever worden toegezonden indien deze laatstgenoemde hierom verzoekt.

Vrijblijvend Kennismaken?

Of u nu vragen heeft over interieurstyling prijzen, advies wil over een tekening voor uw onderneming of enkel op zoek bent naar een interieur designer die een ruimte warmte en leven in blaast.

Wij maken geheel vrijblijvend kennis met u!

© 2017 VEER interieur & design